Jai Menghani. China

Avatar Image

Places I've been

Hong Kong Island, Xiamen, Pattaya, Singapore, Bangladesh, Bangkok, Shanghai, Jiangsu, Jiangxi, Guangzhou

Places I'd like to visit

Australia